PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ DLE ADR

Kompletní vozový park naší společnosti určený k nákladní dopravě je vybaven pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. Taktéž všichni řidiči prošli úspěšně školením ADR a ve společnosti je vyškolený bezpečnostní poradce pro ADR přepravy.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí neboli dohoda ADR má současné době 39 členských států. Nebezpečné věci jsou látky a předměty , pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo ohroženo životní prostředí.

Dopravce je povinen dle dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí zejména:

  • použít pouze vozidla způsobilá k přepravě ADR zboží
  • zabezpečit, aby přepravu s ADR zbožím prováděli pouze vyškolení řidiči
  • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR
  • zajistit, aby řidič zkontroloval, zda od odesilatele obdržel všechny potřebné dokumenty a průvodní doklady ke zboží a měl ve vozidle povinnou výbavu ADR a hasící přístroje

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR jsou tyto:

Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Jsme držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a 14001:2005